róbinson

Despois de moitas pausas e arranques, acabo por fin de ler Robinson Crusoe. Gústame. Racista, escravista, integrista anglicano.

Hai cousas que non saen nas versións de debuxos animados. Ou que si saen, e esquecémolas conscientemente.


Leave a Comment